D I S C L A I M E R

 

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het

mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of

fouten bevat. Hoewel Marcellinho.nl zijn best doet om alle informatie, diensten

en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Marcellinho.nl

niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere

beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Marcellinho.nl ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke

andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marcellinho.nl.

Marcellinho.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden

aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend,

het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen

met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Marcellinho.nl aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden

aangeboden- informatie op deze website. Marcellinho.nl behoudt zich dan ook het recht voor

om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door

derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van

overige internetgebruikers, andere derden of Marcellinho.nl.

Enige inbreuk op auteurs-/beeldrecht op deze site dient aan Marcellinho.nl te worden gemeld.

Gebruik hiervoor de contactpagina. Indien er gegronde redenen bestaan van inbreuk op rechten

zal vanzelfsprekend (al dan niet in overleg) tekst- en/of beeldmateriaal van deze site worden verwijderd.

 

 

Marcellinho.nl does not accept any liability, written or implied, for

content of third parties being offered for information on this website. This covers, yet

not exclusively, infringement of copyrights, protected work(s) or otherwise acting in

countenance with intellectual property rights of third parties.

Marcellinho.nl does not accept any liability, written or implied, for

direct or indirect damages that occur due to content of this website, including content

of third parties being offered for information there. Marcellinho.nl

reserves the right to adjust, alter or delete content of third parties offered on its

website if the content offered by third parties or already published information is

against the law, the stake of other internet users, other third parties or Marcellinho.nl.

Marcellinho.nl has attempted to contact and seek permission from all owners of images

and other material used on this website that are not copyrighted by Marcellinho.nl.

It might be that we have overlooked someone. If you see material on this website for which

you can prove you are the legal owner, and wish this material to be removed from the website, 

please contact Marcellinho.nl by using the contactpage and the content will be deleted from this website.

 

 

Marcellinho.nl  2014